Advertisement About Us Contact Us
     
 
Ali KLEB
 
 
 

Trkistana Uzanmada letiimin nemi Ve Durumumuz

 Dünyada kitlelerle iletiim kurma konusu giderek daha bilimselleiyor. Özellikle ülkeler ulusal stratejileri dorultusunda her çeit iletiim kanaln hedef kitleler üzerinde kullanyor. letiim bugün psikolojik savan bir parças ve “softwar” olarak tanmlanan, emperyalist küresel iletiimin en önemli unsurlarndan. Hal böyleyken dünya üzerinde, Avrupa’nn batsndan, Asya’nn ortalarna kadar uzanan bölgede yaayan 350 milyon soydamz da maalesef hala bizim akl almaz ihmalkârlmza karn bir ekilde yabanc kültürlerin ve çeitli stratejilerle kendilerini hedef seçen ülkelerin etkileiminden kurtulma, bunlara direnme sava veriyorlar.

Amerikallar görselliin psikolojik etkisini ve insanlar belli kalba sokmadaki baarsn bildikleri için bir Hollywood kültürü de yaratarak, kendi kültürlerini dünyaya ve bu arada yeni kurulmu Cumhuriyetleri hedef alarak Orta Asya’da empoze etmede baarllar. Rambo benzeri macera filmlerinin yan sra, CIA ve Amerikan toplum yapsn ve sözde rüyasn konu alan yüzlerce film her yl bu bölgede çeitli televizyonlar kanalyla gösterilerek soydalarmzn beyinlerini ykama ve etkilemede önemli rol oynuyor. Doal olarak ngiltere, Fransa ve Rusya gibi öteki emperyalist ülkeler de kendi kültür emperyalizmlerinin stratejileri dorultusunda macera filmleri, tarihi ve teknolojik belgeseller ile kültürleri için yeni pazarlar aryorlar. Bu geleneksel sömürgeci ülkelere son elli ylda palazlanan Çin ve Kore’yi bile ekleyebiliriz. Yani her ülkenin kendine özgü bir yayn politikas, siyasal emelleri dorultusunda Türkistan bölgesinde de gelitirilme yolunda.

Dou Bloku’nun yklmasna hazrlksz yakalanm olan Türkiye’nin, esasen özel televizyon ve radyolar yok iken kendi milli snrlar içinde bile kitlesel iletiimi halledememi olduundan yaynclk açsndan çok eyler bekleyen D Türklere hizmet vermekte maalesef imkanlarn yeteri kadar  kullandn söylemek mümkün deil.

TRT ve bir ksm özel kanallarmz u günlerde Bat Avrupa ülkelerine ve bir ölçüde Türkistan’a yönelik yaynlaryla kendilerini izlemek konusunda kararl olup uydu edinenlere veya kablo sistemi olan ülkelerde söz konusu halklara bunun üzerinden hizmet vermeyi bir ölçüde baarmlarsa da ayn olguyu douda, bizden çok daha fazla eyler duymak, görmek isteyenlere kar çok daha youn bir ekilde gerçekletirmeyi yeterlice baarabilmi deiller. Çünkü özellikle Kafkaslar ve Türkistan’da bizi tanmak, Anadolu Türkçesini örenmek konusunda istekli bir soyda kitlesi var ise de bunlarn televizyon antenleri kendi ülkelerinin yaynlarna, uydu çanaklar ise kendi ülkelerinin dâhil olduu Rus sistemi uydularna yönlendirilmi durumda. Yani Türk televizyonlar, havadan yaynla izlenemedii gibi, kablo sistemi de çounlukla bu ülkelerde olmadndan Türk uydusunu izleyebilmek ancak ikinci bir uydu çanaklar olanlar için söz konusu.

Halbuki unu belirtmek ve soydalarmzn ve hatta bölgede yaayan öteki uluslarn bizden beklentilerini ortaya koymak için, yerel televizyonlarn yaynladklar Türk dizilerinin bu bölgedeki inanlmaz popülaritesine de deinmek gerek.

Sevinerek söylemek gerekir ki Türkistan ülkelerinde gösterilen Türk dizileri en az Türkiye’deki kadar seviliyor. Çünkü ülke halklar dizilerimizi kendilerine çok yakn buluyor. Yani Türkiye, bu noktada, kültür emperyalizmini oynayan ülkelere kar aslnda bir sfr galip. Ancak bunlarn hemen tamamnn yerel dil veya Rusça dublaj ile gösterilmesi de kendiliinden ortaya çkan doal avantaj büyük ölçüde etkisizletiriyor. Politika yoksunluu nedeniyle bu avantajn kullanmasnda baarsz olunmasnn da ötesinde olaya kar ilgisiz veya bundan habersiz olunduu da görülüyor. Halbuki, milli bir devlet politikas çizgisinde, söz konusu corafyaya gidecek dizi filmlerin hedef ülkeler dilinde alt yazlarnn yaplmas özendirilerek, bu dizilerin Anadolu Türkçe ile izlenmesinin salanmas mümkündür. Özendiricilik açsndan bu dizilerin gidecekleri ülkeye parasz verilmesi bile düünülebilir. Ne var ki Türk Dünyasndaki kardelerimiz söz konusu dizileri alt yazlarn bildikleri dilden okuyup izlerken, kulaklarn bizim Türkçemizle doldurup birkaç ayda Türkçemize vakf olmalar eklinde özendirici çareler u anda maalesef Türkiye’nin gündeminde bile deil.

Türk kanallarn izlemek isteyen Türkistan Bölgesi’ndeki bir ksm soydalarmz ikinci bir uydu çana alarak bunu salarken, Krgzistan’da geçmite normal antenle havadan yayn yapan TRT Televizyonu, maalesef, bölge ile ilikisini süreç içinde giderek yitiren bürokratlarmzca 200 bin dolar kadar bir yllk ücret ödenmedii için, çok izlenmesine ramen Anadolu Türkçesinin anlalmasna yardmc olan bu yaynlar durdurmutur.

Türkçenin yaygnlamasna paralel olarak, insanlarn dünyay Türkçe izlemesi konusunda endieye kaplan birçok ülkenin, topraklarnda yaayan Türklerin artmasna karn Türkçe yaynlarn kaldrmalar ise burada ayrca deinilmesi gereken bir husus. 24 Ocak 2007’de Suudi Arabistan’n ve yine ayn zamanlarda sveç’in 28 yldr sürdürdükleri Türkçe yaynlarn kaldrmalar buna örnektir. Buna karlk Türkistan Bölgesi’nde Rusça kanallarn etkilerini çoaltmaya yöneldikleri, Farsça yayn yapan ran Televizyonlarnn da Türkmenistan’n ran’a yakn bölgelerine havadan yayn yapabilecek verici sistemlerini gelitirdikleri söyleniyor.

Halbuki Türklüün önlenemez yükseliini ve Türk Dünyas’nn geleceini ta 1930’larda gören yüce Atatürk iletiim ve kültürel etkileim ile Türkistan ve daha ötesinde yaayan soydalarmza ulamann en önemli yollarndan birinin o zamanki en güçlü iletiim arac radyo olduunu öngörmü olduundan 1934 ylnda yetkililere verdii talimatla Adriyatik’ten Japon Denizi’ne yayn yapabilecek bir radyonun, Ankara Radyosu’nun kurulmas emrini vermiti.

Türkiye halen yeterlilii sorgulanabilir stratejik bir devlet politikas dahilinde ve devlet eliyle olmasa da teknolojinin de yardmyla, özellikle özel televizyon kanallar vastasyla Türk Dünyas’nda uydu alcs olan soydalarmza eriebiliyor. Bu konuda TRT’nin yan sra izlemek isteyenler için birçok Türk özel kanalnn olmas önemli bir zenginlik. Ne var ki yukarda da belirttiimiz üzere Türk kanallar genelde ancak iki uydu alcs olanlar ve Türksat’a eriebilenler tarafndan izlenebilmekte. Yine habercilik konusunda bölgede temsilcilik ve bölgeye yönelik çalmalar konusunda resmi kurumlarmz TRT ve Anadolu Ajans’nn etkin olduu ve bunlarn yannda birkaç özel kurumun da  da çalmalarnn varl bilinmekte.

Bu temsilcilikler tarafndan gerçekletirilmi çalmalar çerçevesinde Özbekistan'n Semerkant, Buhara, Hive, Baysun gibi tarihi kentlerinin yan sra, ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel yaps ve gelenekleri ile Türkiye'nin Özbekistan'daki yatrmlar gibi bir çok konuda programlar yaplmtr. Özbekistan, Kazakistan ve Krgzistan'daki  Büyükelçiliklerimiz, TKA; adamlar Dernekleri ve TÖMER bata olmak üzere Krgzistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Kazakistan-Türkiye Hoca Ahmet Yesevi Uluslararas Türk-Kazak Üniversitesi hakknda birçok program ve haber yaplm.

Bütün bu güzel çalmalara karn Türkiye'de bir çok insan bu programlar ve haberleri izleyebilirken asl hedef kitle olan ve Türkistan’da yaayan soydalarmzn çounun maalesef  bu yaynlar izleyememesi bir eksikliktir.

Ayn hususlarn bölgede izlenen bütün özel kanallarmz için de geçerlilii ortadadr. Bugün Türkistan ülkelerinin bir ksm tarafndan yaynlanan Türk belgeselleri, programlar ve özellikle dizilerinin izlenme rekorlar krd bilinmektedir. Bu nedenle özel televizyonlarda yaynlanan bu diziler Türkiye'nin buraya yönelik kültür ve yaknlama politikalarnn bir parças olarak görülmeli ve daha önce deindiimiz üzere bir devlet politikas ve destei eklinde bunlarla ilgili telif hakk alnmadan bu yaynlar ücretsiz olarak yayn izniyle verilmelidir.

ngiltere, ABD, Fransa ya da Almanya ve Rusya gibi egemen ve güçlü devletlerin politikalar, televizyonlar araclyla desteklenmekte, özellikle ulusal kanallarn kültürel ilikiler açsndan bir amiral gemisi gibi kullanmakta olduklar ve hele bunu kendi dillerinden olmayanlara bile yönelttikleri düünü-lürse bizim bu tür bir strateji uygulamamzdaki gereklilik ve yarar ortaya çkacaktr.  Dublaj yaplmadan ilgili ülkeler tarafndan yaynlanacak bu diziler Türk Dili ve Kültürü'nün bu ülkelerde yaygnlamas açsndan hayati öneme sahiptir.

 
Bu makale 1946 kez okundu
 
Yorumlar Yorum Yaz   Tm Yorumlar Gr
 
 
 
             

Bu makaleyi payla

 

 •  

 •  
      
   
   
   
 • YAZARLAR
 •  
   
  Copyright
   
  Photo gallery  |   Video Gallery  |   Columns About Us  |   Contact Us

           
  TRKYE-TRKE  |   TURKEY  |   WORLD  |   Politics  |   Business  |   Health  |   Food  |   Sport  |   Travel  |   Technology  |   Fashion  |   Magazine  |   Art  |   FETO FACTS   |