Advertisement About Us Contact Us
     
 
Ali KLEB
 
 
 

YEN DNYA DZENNN TRKYEYE YNELK TEHDTLER ARTIYOR

 Dünyamzn artan nüfusuna kar azalan doal kaynaklar ile bunlarn özellikle zengin ülkeler tarafndan paylalyor olmas göz önüne alndnda önümüzdeki yllarda Türkiye olarak ne tür önemli sorunlarla karlaabileceimiz konusu ciddi ekilde gündeme gelmekte. te bu sorunlarn boyutlarnn üniter yapmz ve bamszlmz etkileyecek olmas da ülkemizde bugün milliyetçi kesimin yeni dünya düzeninin topraklarmzdaki temsilcilerine, yani küreselcilere kar mücadele etmesini gerekli klyor. Bata ABD olmak üzere küreselcilerin arkasndaki güçlerin ve kullandklar baat araç olan Bat kapitalizminin kendi çkarlar dorultusundaki isteklerinin ise sonu yok. Bu sonsuzluk nedeniyle yitirilmi milli kurulular ve yitirilmekte, yabanclara yok pahasna satlmakta olan öteki varlklarmz bizi maalesef ad konmam ama sömürgeci olduu açk olan bir yörüngeye teslim ediyor. Yeni dünya düzeninin özellii bu uygulamann bir veya birkaç ülkede gerçekletirilmesi deil. Bu olgu sömürülmeye uygun ve doal kaynaklar olan bütün ülkeler için geçerli. Ülkelerin kontrol altna alnmasndaki önemli bir dier yöntem de ulusal kurumlarn ele geçirilmesi. Hatta yeni dünya düzeni, yerlemek istedii ülkelerde kendi çkarlarna dönük yasalar çkarmay da sistematik bir uygulama haline getirmi durumda. Bu olgu ise devlet sistematii ve bamszlk açsndan kabul edilemez bir husus.

 

Uygulamada bu yeni sömürgeciliin en önem verdii yöntem ülkelerin küçültülerek zayflatlmas ve daha kolay kontrol edilebilirliinin salanmas. Bat ülkelerinin bu hususta çok deneyimli olduu ve nerede ne gibi yöntemle ülkeleri kontrol altna alacan çok iyi bildii açk. Yerine göre etnik milliyetçilik, yerine göre ibirlikçi kesim ve onlarn kontrolündeki yazl ve görsel medya ve son zamanlarda özellikle Arap aleminde çok daha etkin olduu ortaya çkan dini bölücülük bu konuda onlar için yararl enstrümanlar.

 

Yeni sömürgecilik yöntemiyle zengin ülkelerin çabalar ortadayken aslnda dünya bütününde bu zengin ülkelerce Sovyetler Birlii’nin dalmasnn yaratt boluktan doan müstakbel nüfuz alanlar için kendi aralarnda kapmann da hala sona ermemi olmas önemli ve dünya barn tehdit eden bir dier unsur. Zira bu topyekun sömürünün yan sra ABD ve dünyann öteki klasik sömürgeci ülkeleri arasnda gizli bir paylam mücadelesinin yaand da bir gerçek. Bu durum, dünyann birçok bölgesinde ya yeni çatma dinamikleri yaratmakta ya da mevcut sorunlar büyüterek sürdürmektedir. Petrol zengini orta Dou’daki çatmalarn temelinde de bu ince nüanslarn yattn söylemek mümkündür.

Yine madalyonun öteki yüzünde ABD açsndan ortaya çkan yeni frsatlar da söz konusudur. Yeni dünya düzeninde ortal bo bulan ABD, yeni koullarda kendisini avantajl duruma getiren askeri ve politik üstünlüünden yararlanmakta tereddüt etmemektedir. Bunu da öteki devletlere örnek/ibret olsun diye güç gösterisiyle ortaya koymaktan hiçbir ekilde kaçnmamaktadr. Nitekim ABD’nin 1991’de Irak’a saldrd ilk Körfez Sava ve bunu izleyen Afganistan igali ile kinci Körfez Sava ve hatta Libya müdahalesi birer güç gösterisiydi. Baka bir deyile bu savalar yeni döneme özgü emperyalist müdahaleler serisinin balangcn oluturan önemli bir dönüm noktasdr. Srada, bize komu ran ve Suriye gibi ülkelerin olabilecei ihtimali bizim yaadmz corafyann özelliini ortaya koyarak kar karya kalabileceimiz problemleri de söz konusu ediyor

Yeni dünya düzeninin karakteristik özellikleri

Küresel sermayenin çkarlar gerei dünya çapnda, çelikilerle örülü, büyük toplumsal ve uluslararas çalkantlar, savalar ve iç savalarla karakterize edilebilecek yeni bir döneme girmi olduumuz açktr. Bunun bütün iaretleri bugünkü konjonktürde mevcuttur. Üstelik küresel güçler de bunun farkndadr. O nedenle de liderliini imdilik kabul ettikleri ABD’nin önderliinde tüm hazrlklarn buna göre yapyor olmalar “normal” karlanabilir. Dünya artk bir bütün olarak, bir topyekun sava öncesini andran sinyaller vermekte ve yeni dünya düzeninin bundan sonrasnn Irak ve Afganistan gibi aclarla dolu yeni çatma ve sava alanlar ile sürmesi söz konusu.

Bu balamda konuyla ilgili olarak u tespitlerde bulunabiliriz;

-Yeni dünya düzeni, sömürgeciliin günümüze uyarlanm eklidir. 

Burada eskiden sömürgeci devletlerin yerini küresel, yani uluslararas sermaye ve irketler almtr.

 

- Bu yeni düzen acmaszdr. Çkarlar uruna ittifaklara giriebilirken ayn zamanda da bir tek kutupluluk içerir.

 

- Saldrganlk küresel güçlerin sömürülmesini istedikleri her bölgeye yönelik bir istidat gösterir. Ama jeopolitik konumumuz açsndan en büyük tehdit merkezi Türkiye’dir.

 

- Enerji deposu olan Ortadou “BOP” gibi bahanelerle kontrol altna alnmaya çallrken bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye’nin bundan etkilenmemesi olanaksz olacaktr.

- Küresel tehditler açsndan bölgesel ve ulusal açdan bizi etkileyecek hususlar; terör, küresel terör, olas etnik çatmalar, radikal akmlar, ekonomik istikrarszlk ve problemler ile çevremizdeki artma eilimi gösteren kitle imha silahlardr.

- Giderek küresel sermayeye daha çok teslim olma yörüngesine girip milli deer ve tesislerini yitiren ülkemizin “yeni dünya düzeni”nin vahiliine kar hazrlkl olmas ve önlemler almas gerekir.

Yeni dünya düzeninde alnmas gereken önlemler

- Dünyada artarak süregelen hegemon basklar sonucu ulus devlet bilincinin artaca veya artmas gerektii gerçei gün geçtikçe ortaya çkmaktadr,

 

- Süreç içinde uluslararas ittifaklarn önem kazanmas söz konusu olacaktr,

 

- Türkiye olarak bamsz kalmak için yeni, güçlü ve gerçekçi ilikiler kurmak durumundayz. Bu ilikilerin bizim doumuzda Türk Avrasyas corafyasnda olduu gerçei de ortadadr. Çünkü küresel güçler, din, kültür, ekonomi ve askeri yönden ülkeleri kontrol altna almak istemektedirler. Buna ancak bizle beraber olan soydalarmzla kar koyabiliriz,

- Kültürde ve dilde ulusal kimliin korunmas üniter bütünlük açsndan vazgeçilmezlerimizden olmaldr,

-Bugün emperyalistlerce yapay etnik gruplar yaratlarak üzerimizde bölünme senaryolar üretilen Anadolu ve özellikle Dou ve Güneydou Anadolu’nun bizim açmzdan tarihsel gerçei de bu nedenlerden dolay açktr,

- Ne var ki imdiden hazrlkl olmamz gereken bir gerçek vardr ki, o da, ABD’nin özellikle 2015’den sonra bölgede güç kaybedecei gerçeidir ve Türkiye’nin bu gelecee, belirleyici güç olarak hazrlkl olmas gerekmektedir.

Bu balamda milliyetçi çizgide, teorik zemine Türkçülüü oturtarak daha gerçekçi yaklamlarla bir politika belirlemek ve bu politikay hayata geçirmek, uygulamak için daha hzl hareket etmek kaçnlmazdr. Bu söz konusu vahet ortamnda milletimizin çkar ve bekasn her ne pahasna olursa olsun garantiye almamz gerekir. Bunun yolu da yabanc tesirleri silkip atmaktan geçer.

     Ali KÜLEB / www.hareket2023.com                             

 
Bu makale 1739 kez okundu
 
Yorumlar Yorum Yaz   Tm Yorumlar Gr
 
 
 
             

Bu makaleyi payla

 

 •  

 •  
      
   
   
   
 • YAZARLAR
 •  
   
  Copyright
   
  Photo gallery  |   Video Gallery  |   Columns About Us  |   Contact Us

           
  TRKYE-TRKE  |   TURKEY  |   WORLD  |   Politics  |   Business  |   Health  |   Food  |   Sport  |   Travel  |   Technology  |   Fashion  |   Magazine  |   Art  |   FETO FACTS   |